سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه ادیان 
مدرس 
1385/07/17 
1391/11/01 
فقه تخصصی وتاریخ مذاهب 
تدریس 
دانشگاه امام صادق 
مدرس 
1386/07/01 
1389/07/01 
فقه تخصصی  
تدریس 
دانشگاه الهیات آزاد اسلامی 
مدرس 
1382/07/01 
1388/11/04 
فقه واصول 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مدرس 
1380/11/03 
1381/11/30 
حقوق مدنی و فقه 
تدریس 
حوزه علمیه مروی 
مدرس 
1384/07/04 
1388/12/03 
کفایه الاصول ومکاسب  
تدریس 
حوزه علمیه شیخ عبد الحسین 
مدرس 
1386/07/03 
1388/12/03 
کفایه الاصول  
تدریس 
حوزه علمیه امام رضا 
مدرس 
1386/08/15 
1389/12/01 
مکاسب کتاب الخیارات 
تدریس 
دانشگاه کاتولیک فرانسه 
مدرس 
1392/07/08 
ادامه دارد 
حقوق اسلام 
تدریس 
دانشگاه کاتولیک فرانسه 
مدرس 
1392/11/01 
ادامه دارد 
الهیات تطبیقی و تفسیر متون